Do 27/6/2024 pro www obj.: SLEVA 12% na včechny HRNKY Použijte kód: HRNEK12

Kategorie výrobků

Obchodní podmínky

NEJPRVE O VLASTNOSTECH PORCELÁNU:

U nabízených dekorů porcelánu můžete nalézt tyto zkratky:

MYČ ... porcelán je možné omývat v myčkách na nádobí

MW ... porcelán lze používat v mikrovlných troubách - jedná se o každý porcelán, který NENÍ zdobený zlatem a platinou (stříbrem)

GLAZ ... anglicky INGLAZED, český glazovaný porcelán, porcelán pod glazurou (vtavený). Glazura, laicky řečeno jakýsi neviditelný lak, který překrývá dekor (= "obrázky" na porcelánu) dodává porcelánu (resp. jeho dekorům) prakticky nekonečnou životnost. Glazovaný (vtavený) porcelán je porcelán nejkvalitnější z hlediska ochrany dekoru.

1. Vážení zákazníci, jakmile dokončíte objednávku, musí Vám do několika (max. desítek) minut přijít potvrzovací e-mail, ve kterém jsou podrobnosti (seznam objednaného zboží) objednávky. Prosím pozor, nezaměňovat s potvrzovacím e-mailem po úspěšné zákaznické registraci. Pokud se tak nestane, kontaktujte prosím naše pracovníky na telefonech 221 505 314, 602 237 393. Shrneme-li, každý nový zákazník, který se nejprve zaregistruje a poté objedná, obdrží dva potvrzovací e-maily.

Po obdržení objednávky je zboží co nejpromptněji zasláno, pokud je skladem. Vážíme si našich zákazníku a usilujeme o co nejrychlejší zásilky. Pokud není zboží skladem, je zákazník telefonicky či e-mailem informován o možnostech pozdější dodávky.

2. Porcelán je z povahy tohoto materiálu na první pohled "zasilatelsky nepřátelský", ale netřeba žádných obav. Z cca 28.000 zaslaných balíků s mnoha tunami porcelánu (včetně zásilek do celého světa) se rozbité kusy počítají na jednotky (od roku 1999). Naše technologie probalování porcelánu je na vysoké bezpečností i ekologické úrovni (když je to možné, preferujeme vlnitý papír oproti klasické bublinkaté plastové fólii). Pokud i přesto dojde k rozbití obsahu zásilky, pošlete nám prosím ihned po dodání přepravcem (do 1 dne) fotky, zdarma zasíláme náhradní zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Přepravní firmy někdy vnější krabici dosti pomuchlají. Od toho ale prosím je! Aby chránila zboží uvnitř. Nebojte se tedy prosím převzít i pomuchlané krabice. Uvnitř vnější krabice se nachází další krabice a bubliny chránící vlastní zboží. Obal je od toho, aby chránil. Proto může dojít k jeho poškození.

3. Zboží po České republice dodává Česká pošta do 1-2 dní od podání. DPD do 1-2 dnů. Výjimky možné. Zahraniční zákazníci jsou o lhůtě dodání informováni e-mailem.

4. Ceny zobrazené v e-shopu platí pouze pro internetové objednávky. V obchodě platí základní ceny před slevou.

5. Na veškeré zboží se vztahuje běžná záruka 2 roky. Objednávky provedené v e-shopu, emailem či telefonicky lze do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu vrátit. Musí být ale hrazeny vzdáleně, tedy předem. Nevztahuje se na objednávky hrazené na místě při převzetí zboží. Vrácené zboží musí být nepoužité a nepoškozené.

Dům porcelánu Praha a.s., IČ 60196955, zapsaná dne 2/2/1994 v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 2544, DIČ cz60196955.

S radostí Vás obsluhuje Petr Bednář a jeho spolupracovníci, telefon 221 505 314, 602 237 393. Rádi Vám odpovíme veškeré dotazy. petr@cibulak.cz

 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

S účinností ode dne 25. května 2018 se na zpracování Vašich osobních údajů vztahuje Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. V souvislosti s tím

Vám poskytujeme následující informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

I. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Dům porcelánu Praha s.r.o., se sídlem

Jugoslávská 567/16, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 601 96 955, zapsaná v obchodním

rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235353 (dále jen Dům porcelánu).

II. Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší podle typu a rozsahu

poskytovaných služeb, zahrnují Vaše:

 jméno a příjmení

 telefonní číslo

 e-mail

 fakturační adresa

 jiné údaje, pokud jsou nutné v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Domu porcelánu.

Osobní údaje získáváme přímo od Vás při uzavírání a plnění kupní smlouvy při nákupu zboží v

internetovém obchodě Domu porcelánu na webových stránkách www.dumporcelanu.cz.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje

neposkytnout, nebude možné uzavřít kupní smlouvu.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně

důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným

přístupem k osobním údajům a jejich zneužitím, včetně zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

III. Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

 plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy při nákupu zboží v

internetovém obchodě Domu porcelánu na webových stránkách www.dumporcelanu.cz, tj.

zejména pro účely uzavření a plnění smlouvy, spravování našeho smluvního vztahu,

komunikaci s Vámi.

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán

tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy

s Vámi.

 ochrany našich oprávněných zájmů, tj. zejména pro účely posouzení, výkonu a vymáhání

našich právních nároků, ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti nás, našich klientů nebo

jiných osob.

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán

tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

jako správce osobních údajů.

 marketingu a zasílání marketingových sdělení a obchodních nabídek, o kterých se

domníváme, že by Vás mohly zajímat, abychom zlepšovali naše služby, pokud jste nám

poskytli svůj souhlas s přímým marketingem.

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán

tím, že jste nám pro tento účel udělili kdykoli odvolatelný souhlas se zpracováním Vašich

osobních údajů.

IV. Příjemci, jimž můžeme poskytnout Vaše osobní údaje

Při poskytování služeb a plnění svých závazků ze smluv využíváme odborné a specializované

služby jiných subjektů, např. poskytovatelů IT služeb, účetních, auditorů a dalších subjektů, kteří

nám poskytují své služby. Pokud tyto subjekty zpracovávají Vaše osobní údaje poskytnuté jim

Domem porcelánu, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají je pouze v rámci

našich pokynů a nemohou je využít jinak.

Vaše osobní údaje nebudou předány do třetí země.

V. Doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje uchováváme jen, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování, tj.

zejména po dobu trvání smlouvy a po dobu existence Vašeho souhlasu se zpracováním

osobních údajů. Následně po ukončení Vaší smlouvy nebo po odvolání Vaše souhlasu Vaše

osobní údaje uchováváme jen po dobu a za podmínek vyžadovaných právními předpisy

v souladu s obecnými promlčecími, archivačními a skartačními lhůtami.

VI. Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 právo na stručné, jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem

nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva související se zpracováním Vašich

osobních údajů (k tomu slouží také tento dokument)

 právo na přístup k osobním údajům zahrnující právo získat potvrzení, zda Vaše osobní

údaje zpracováváme či nikoli a právo žádat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje

zpracováváme

 právo na opravu nepřesných a neúplných osobních údajů

 právo na vymazání Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud:

- již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo

zpracovány;

- jste odvolali svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;

- jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a náš oprávněný zájem na

dalším zpracování Vašich osobních údajů nemá v daném případě přednost nebo jste

vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

- byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně;

- Vaše osobní údaje musí být vymazány podle právních předpisů.

 právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

- popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu dokud neověříme jejich přesnost;

- je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy namísto vymazání Vašich osobních

údajů žádáte jen omezení jejich použití;

- my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro uplatnění Vašich

právních nároků;

- jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to na dobu dokud

neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy.

 právo na přenositelnost údajů zahrnující Vaše právo získat Vaše osobní údaje a Vaše

právo rozhodnout o jejich přenosu k jinému poskytovateli služeb (k jinému správci osobních

údajů)

 právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro

účely ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu

 právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Pokud máte dotazy či připomínky ke zpracování Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá

práva uvedená v bodě VI., můžete tak učinit písemně na adrese Dům porcelánu Praha s.r.o.,

Jugoslávská 567/16, 120 00 Praha 2 – Vinohrady nebo elektronicky na e-mailové adrese

petr@cibulak.cz.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. prodávajícího, kterým
je společnost Dům porcelánu Praha s.r.o., se sídlem Jugoslávská 567/16, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,
IČO 601 96 955, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
235353 (dále jen prodávající) a kupujícího, kterým může být spotřebitel - tj. fyzická osoba, která při
uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen kupující nebo
spotřebitel) nebo podnikatel - tj. jiná fyzická nebo právnická osoba, která zboží nakupuje v rámci své
podnikatelské činnosti (dále jen kupující), při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího na webových stránkách www.dumporcelanu.cz.
2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obecně závaznými právními předpisy
České republiky. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy, které Obchodní podmínky neupravují, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění. Je-li kupující podnikatelem, řídí se vztahy, které Obchodní podmínky
neupravují, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Ustanovení Obchodních
podmínek upravující zákonná práva spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI. těchto
Obchodních podmínek) se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele.
3. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit. Aktuální
znění Obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách www.dumporcelanu.cz.
II. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy
Prodávající sděluje, že:
- náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, jsou odvislé od podmínek
konkrétního poskytovatele internetového připojení a poskytovatele služeb elektronických komunikací
kupujícího,
- spotřebitel je oprávněn se se svou stížností obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru (např.
na příslušný živnostenský úřad, Českou obchodní inspekci, Úřad pro ochranu osobních údajů).
III. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží
prodávajícím v internetovém obchodě prodávajícího na webových stránkách www.dumporcelanu.cz.
2. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé
kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např.
náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů uvedených
v objednávkovém formuláři. Kupující je dostatečným způsobem před provedením objednávky upozorněn na
Obchodní podmínky a má možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích
vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě
prodávajícího na webových stránkách www.dumporcelanu.cz a kupující má možnost před vlastním
odesláním objednávky svojí objednávku zkontrolovat a případně ji opravit nebo změnit. Pokud kupující
s objednávkou souhlasí, odešle objednávku prodávajícímu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se
seznámil s Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, porozuměl jim a výslovně
s nimi souhlasí.
4. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí
objednávky je prodávající povinen neprodleně potvrdit kupujícímu informativním e-mailem, ve kterém jsou
uvedeny podrobnosti objednávky, a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při registraci či
v objednávkovém formuláři.
5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo
nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena určená dodavatelem zboží. V takovém případě
prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
IV. Cena zboží a platební podmínky
1. Ceny zboží v internetovém obchodě prodávajícího a v kamenném obchodě prodávajícího se mohou lišit.
Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího na webových stránkách www.dumporcelanu.cz
jsou konečné, uvedené včetně DPH.
2. Kupující je při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího oprávněn využít následující způsoby platby
za objednané zboží:
a) platba v hotovosti či platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Jugoslávská 567/16, 120 00
Praha 2 – Vinohrady, při osobním převzetí objednaného zboží,
b) platba platební kartou online,
c) platba dobírkou (tj. hotově řidiči dopravce při dodání zboží),
d) platba předem (tj. před dodáním zboží) bankovním převodem na účet prodávajícího, který prodávající
sdělí kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při registraci či v objednávkovém
formuláři.
3. Kupující je dále povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží. Náklady na
dodání zboží se liší dle zvoleného způsobu dodání zboží. Konkrétní způsob dodání zboží si kupující zvolí
sám při vyplňování objednávkového formuláře.
4. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu.
5. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se kupující stane vlastníkem objednaného
zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.
V. Dodání zboží
1. Kupující je při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího oprávněn využít následující způsoby dodání
zboží:
a) osobní převzetí objednaného zboží v provozovně prodávajícího na adrese Jugoslávská 567/16, 120 00
Praha 2 – Vinohrady,
b) doručení Českou poštou,
c) prioritní doprava Českou poštou na Slovensko – zboží bude dodáno Slovenskou poštou,
d) ekonomická doprava do zahraničí s využitím místní pošty,
e) prioritní doprava do zahraničí s využitím místní pošty.
2. Pokud je zboží skladem, je objednávka dodána kupujícímu v co nejkratším termínu, obvykle během 1 – 3
pracovních dnů v rámci České republiky, 5 pracovních dnů na Slovensko, 1 – 3 týdnů po Evropě, 1 – 6 týdnů
do ostatních zemi, 1 – 4 měsíců do Austrálie. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Pokud
není zboží skladem, je kupující telefonicky nebo e-mailem informován o možnostech pozdějšího dodání
zboží. V případě, že je nutné objednávku kupujícího uspokojit několika dílčími zásilkami, neboť část zboží
není skladem, hradí kupující náklady spojené s balením a dodáním zboží pouze jednou a to ve výši, která je
uvedena v potvrzení objednávky.
3. Místo dodání zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na doručovací adresu
uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři zajišťuje prodávající.
4. Při převzetí objednaného zboží od dopravce je kupující povinen důkladně zkontrolovat zboží
bezprostředně při jeho přebírání. V případě, že je obal poškozený nebo jiné skutečnosti nasvědčují tomu, že
by mohlo být poškozeno i samotné zboží, kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve
shodě s kupní smlouvou. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné s řidičem
dopravce sepsat zápis o poškození zásilky.
VI. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
1. Právo odstoupit od smlouvy
Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,
kdy spotřebitel převezme objednané zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen o svém odstoupení od kupní
smlouvy informovat prodávajícího, tj. společnost Dům porcelánu Praha s.r.o., Jugoslávská 567/16, 120 00
Praha 2 – Vinohrady, e-mail: petr@cibulak.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem
zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Spotřebitel je oprávněn použít
vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího
www.dumporcelanu.cz, není to však jeho povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před
uplynutím příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14
dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající
od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku
spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený
prodávajícím). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro
provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli
nevzniknou další náklady.
Prodávající vrátí platbu až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět,
podle toho, co nastane dříve.
a) Převzetí zboží
Zboží je spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní
smlouvy, povinen zaslat zpět nebo jej předat na adrese Dům porcelánu Praha s.r.o., Jugoslávská 567/16,
120 00 Praha 2 – Vinohrady. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět
prodávajícímu před uplynutím 14 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením zboží
Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem,
než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
VII. Odpovědnost za vady a záruka
1. Kupující zásilku podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí, tj. nejpozději do 24 hodin po
převzetí zásilky, a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění v době 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se
nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě
nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
3. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli záruku písemnou formou (např.
záručním listem, potvrzením). Uvedené potvrzení může být nahrazeno dokladem o zakoupení zboží,
obsahuje-li obchodní firmu prodávajícího, jeho sídlo a IČO.
4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že objednané zboží při převzetí nemá vady, zejména že zboží má jakost
a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popsané, případně jakost a užitné vlastnosti pro
zboží takového druhu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství a
odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se takové zboží obvykle používá.
5. Má-li zboží vady, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu. Spotřebitel
může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.
6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má
vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti
prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího, tj. u společnosti Dům porcelánu Praha s.r.o., Jugoslávská
567/16, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající
obdržel od kupujícího reklamované zboží.
8. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů
ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty
má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
9. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace.
VIII. Ochrana osobních údajů
Podrobnější informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), tzv. GDPR, jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího: www.dumporcelanu.cz.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Všechna ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou oddělitelná, a pokud by se jakékoliv jejich
ustanovení stalo neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení
tím není dotčena a Obchodní podmínky budou posuzovány tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy
neobsahovala.
2. Veškeré právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv spory
vzniklé na základě kupní smlouvy náleží do pravomoci soudů České republiky.
3. V případě sporu mezi kupujícím-spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti
mimosoudního řešení sporu a kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní
inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
4. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. května 2018 a nahrazují veškerá
předchozí znění obchodních podmínek, včetně všech jejich součástí.